ЗА НСФЕБ

Доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикати, съюзи и организации от персонала на енергийната промишленост.

Мисия

Член 4 от Устава на НСФЕБ:

Основната цел на НСФЕБ е представителство и защита на трудовите, социални и синдикални права и интереси на синдикалните членове като:

/1/ Право на свободен труд, свободен избор на място на работа, професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация.

/2/ Право на справедливи условия на труд като продължителност на работния ден, платен годишен отпуск, ежеседмични почивки и други.

/3/ Право на безопасни и здравословни условия на труд, незастрашаващи живота, здравето и работоспособността;

/4/ Право на справедливо възнаграждение за поддържане на нормално жизнено равнище.

/5/ Право на социално осигуряване, социално подпомагане, закрила срещу бедност и социална изолация.

/6/ Правото на зачитане на достойнството на работното място.

/7/ Право на информация и допитване за решения, които засягат интересите на работниците и служителите.

/8/ Право на работниците и служителите на защита на вземанията им в случаите на неплатежоспособност на техните работодатели.

/9/ Право на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и упражняване на синдикални права.

/10/ Право на колективно договаряне, вкл. и за държавните служители, по всички условия за наемане на работа.

/11/ Право на трудовоправни консултации и закрила.

/12/ Право на равни възможности и недопускане на дискриминация.

/13/ Специфични права на жените, безработните, инвалидите, децата, студентите, непълнолетните, пенсионерите и временно пребиваващите в чужбина работници и служители – български граждани.

ИСТОРИЯ

16.06.2022

На проведения на 16.06.2022 г. Пети Конгрес за председател е избрана Марина Митова

С решения на третия и четвъртия Конгрес на НСФЕБ инж. Божидар Митев продължи активната си дейност като председател на НСФЕБ до неговата смърт.

12.04.2007

В гр.София се провежда Втория Конгрес на НСФЕБ с председател инж.Божидар Митев

08.06.2005

Юбилейно заседание на Федералния съвет в гр. Варна – Почивен дом „Енерго-1” и тържествено честване на 15-годишнината от създаването на НСФЕБ.

01.12.1995

Конференция на НСФЕБ, на която за председател е избран инж.Божидар Митев.

18.04.1992

В гр.София – обединителна конференция  на НСФЕБ и учредителна на Национална федерация на енергетиците /НФЕ/  с председател Божил Петров.

07.05.1992

Извънредна конференция на НСФЕБ, като за председател е избран Васил Андонов, а за зам.председател Божидар Митев.

13.12.1991

Провежда се  Първия конгрес на НСФЕБ, като за  председател е избран инж.Божидар Митев.

22.12.1990

Обединителна конференция на НСФЕБ  и Независимия синдикат на енергетиците към ФНС на ММЕГ с председател Божидар Митев.

21.04.1990

В гр.София се провежда учредителната Конференция на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България – НСФЕБ, която се отделя от Федерацията на миньорите, металурзите, енергетиците и геологопроучвателите. На Конференцията присъстват 114 представители на 56 основни синдикални организации с общо 15 645 членове. Конференцията  взема решение да членува като основен член на КНСБ,  приема устава, платформа, отраслово споразумение и избира своите ръководни органи. За членове на ИК са избрани: Роберт Джераси, Ас.Асенов,  Б. Митев, В.Андонов, Б.Цеков, Методи Ризов, Ворошил Христов, Ат.Халачев, Б.Иванов, В.Димитрова, Д.Манолова, Ив.Цонев, К.Кунчев,  Л.Симеонов, П.Андонова, П.Гаврилова, П.Пановски Т.Тодоров, Т.Тотев, Сн.Раданова и Ян.Димитров. За председател е избран – Роберт

Кои сме ние

Независима синдикална федерация на енергетиците в България /НСФЕБ/ е учредена на Конференция на 21 април 1990 год. Към 31 декември 2010 год. Федерацията има 6 323 синдикални членове. НСФЕБ има 100 синдикални организации в следните дейности:

 • Атомна енергетика
 • Енергопроизводство;
 • НЕК ЕАД
 • Електроразпределение и продажба на ел.енергия;
 • Топлофикация;
 • Строително-ремонтна и инвестиционна дейност.

Конгресът е висшия ръководен орган на НСФЕБ, който се свиква на пет години. Ръководен орган на Федерацията в рамките на мандата е Федералния съвет. В неговият състав влизат: председателят, заместник председателите, членовете на ИК и председателите на основните членове на Федерацията. Оперативното ръководство се осъществява от Изпълнителния комитет. Финансовото и организационното състояние на НСФЕБ се контролира от Централна контролна комисия /ЦКК/ в състав от 5 членове. НСФЕБ е самостоятелно юридическо лице регистрирано с ФД № 1532/1993 в Софийски градски съд като синдикална организация с нестопанска цел . НСФЕБ е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ от нейното учредяване през 1990 год. НСФЕБ е член на Европейска федерация на профсъюзите на обществените услуги /ЕПСУ/ със седалище в Брюксел от месец декември 2004 год. От същата година Федерацията членува и в Световна организация на работещите в публичните услуги /PSI/ със седалище Женева. В международната си дейност НСФЕБ подържа контакти и получава солидарна подкрепа от синдикатите членуващи както в ЕПСУ, така и в PSI.

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НСФЕБ – КНСБ ЗА МАНДАТА 2022 – 2027 Г.

 1. Отстояване на ръст на доходите като продължаваме да работим за нова политика по доходите на наемния труд в енергийния сектор, която да гарантира справедливо оценяване и достойно заплащане на работниците и специалистите, с оглед запазването им за българската енергетика.
 2. Отразяване в браншовия договор на годишната инфлация, производителност на труда и допълнителни ефекти, в унисон с целите на КНСБ.
 3. Ще активизираме усилията за ежегодно увеличаване на работните заплати в синдикалните структури и изпълнение на подписаните споразумения и поетите ангажименти.
 4. Ще участваме активно в кампанията за политиката по доходите в България и за повишаване на доходите в енергетиката.
 5. Ще извършваме диференциран експертен анализ на професионалните и социалните проблеми пред всяко дружество, представлявано в НСФЕБ. Ще изготвим съвместна отворена социална синдикална стратегия, конкретно по дружества /Ръководство НСФЕБ и представители от дружествата/ за постигане на достоен социален статус /по-добър статус/ на работещите в тях.
 6. Ще поддържаме активен диалог с ръководствата на Работодателя и нашите представители в изоставащите по доходи дружества с цел създаване на обща визия и политика за повишаване доходите на служителите.
 7. Ще осъществяваме ежегоден сравнителен анализ на КТД в дружествата и работните заплати в сектора, който да подпомага преговорите в сектора.
 8. Заедно с КНСБ и европейските синдикати ще се борим за запазване и затвърждаване ролята на колективното договаряне на всички нива.
 9. Ще работим за обобщаване на законовата уредба (вкл. международна и регионална) и определяне на минимални общосекторни изисквания на база информацията.
 10. Ще подготвим съвместна синдикална стратегия за действие в сектора на база горния анализ, конкретно по дружества и направления: доходи, работно време, условия на труд.
 11. Ще участваме в подготовката и ще съдействаме при сключване на колективните договори, съобразени с промените в законовата уредба, променената реалност и най-вече с потребностите на заетите в бранша чрез координирани действия на структурите; „професионален преговарящ“, механизъм за подкрепа/защита на синдикалния председател.
 12. Изготвяне на програма и предоставяне на базово обучение по синдикализъм на всички новоизбрани синдикални председатели.
 13. Изготвяне на петгодишна програма за обучение на синдикалния актив по основни теми.
 14. Провеждане на ежегодни кампании по синдикализация в сектора както в дружествата, така и в необхванати структури по региони.
 15. Въвеждане на практика за активно популяризиране на постигнатите договореност, решени проблеми и т.н., включително кампания за популяризиране резултатите и дейността на НСФЕБ чрез публикации в печатни и електронни медии.
 16. .Ще засилим „работата на терен“.
 17. Ще работим по изграждане и повишаване на капацитета на синдикалните членове и лидери чрез специфични за сектора обучения, с цел придобиване на експертни знания.
 18. Ще подкрепим по активно работата на младежката организация на НСФЕБ.
 19. Отстояване сигурността на работните места във всички синдикални структури.
 20. Изготвяне на план за комуникация, с цел своевременно уведомяване за възникващи проблеми в дадено дружество. Проучване на възможностите за съвместно посредничество и подкрепа, помощ при решаване на спорове.
 21. Разработване на механизми, в рамките на законодателството, за показване на съпричасност и подкрепа от всички синдикални организации в рамките на НСФЕБ, в случаи на проблеми в дадено дружество.
 22. Механизми за допълнителна защита на синдикалните председатели; система за спешна синдикална помощ на нуждаещите се организации.
 23. Полагане на усилия за повишаване защитата на базовите синдикални председатели и мотивацията им за лидерство.
 24. Изграждане на вътрешносиндикална Система за спешна синдикална помощ по модел, приет от КНСБ.
 25. Ще продължим усилията за преодоляване на предлаганите оптимизации на персонала както и смекчаване на последиците от тях чрез диалог и програмни документи (споразумения, социални програми и пр.).
 26. Налагане на задължителни социални клаузи в КТД по отношение на бъдещи приватизации.
 27. Оценка, анализ и лимитиране на рисковете пред работниците в резултат от технологичната трансформация.
 28. Повишаване осведомеността на заетите лица относно правната защита на работниците.
 29. Съвместно с КНСБ привеждане на нормите на Кодекса на труда в съответствие с Конвенция 1 на МОТ и Директивата относно организация на работното време, с оглед предотвратяване на злоупотребите по прилагане и организиране на сумирано работно време.
 30. Ще разработим и ще участваме в проекти и програми с аналогични партньорски синдикални организации, както и обществени такива.
 31. НСФЕБ ще вземе активна позиция в дебата за прехода към икономика с нулеви емисии във връзка с целите на ЕС за трансформация на сектора до 2050 г. с фокус върху защитата на работните места в сектора.
 32. Ще доразвием електронната страница на Федерацията като основен информационен източник за права, осигуряване на достъп до вътрешното пространство на всеки синдикален член, така че тя служи като основен инструмент.
 33. Ще работим по механизъм за директно и своевременно информиране на членовете по текущи въпроси.
 34. Ще проведем активна кампания за популяризиране резултатите и дейността на НСФЕБ чрез публикации в печатни и електронни медии.
 35. Ще участваме в съвместни пресконференции по водещи икономически и социални проблеми в отрасъла.
 36. Ще участваме в други PR инициативи, организирани със социалните партньори, като създадем стратегически партньорства с НПО и медии.
 37. Ще способстваме за създаването и утвърждаването на реална представа в обществото за българската енергетика и труда на енергетиците, чрез изготвяне на актуални оценки на процесите в сектора, отношенията с работодателите, държавата и регулатора, като я сравняваме с добрите европейски практики.
 38. Ще изискваме от работодателите и ще ги подкрепим /чрез синдикалните си структури/ да разглеждат и да управляват психосоциалните рискове и стреса на работното място като организационен проблем във фирмата, а не като личен недостатък на сътрудника.
 39. Ще работим по предотвратяване на резултатите от лошо планиране, организиране и управление на труда, както и от лоши социални условия на работното място.
 40. Ще изискваме от работодателите и ще подкрепим съзнателно инвестиране в развитие на комбинируем пакет от знания, умения и нагласи, позволяващи гъвкаво и нискостресово адаптиране към технологично обновяващите се работни места в бранша.
 41. Ще ползваме добрите стари практики и анализите като полезни в търсенето на консенсусни и рационални решения не само на сектора, а и на национално ниво.
 42. Ще изготвим и ще поддържаме постоянна експертиза с конкретни политики, както и ще  ползваме  добрите чуждестранни  практики и ефективни  мерки  за адресирането  им , адаптирането  им и прилагането им в България.
 43. Ще работим по създаването на ясни правила и процедури, които да бъдат прилагани за осигуряване на ЗБУТ в условията на криза, подобна на пандемията от К-19.
 44. Ще подпомогнем за повишаване ролята на комитетите и групите по условия на труд, с цел координиране на действията и обмен на „добри практики“ за подобряване условията на труд и опазване на околната среда.
 45. Ще организираме и провеждаме кампании за повишаване на осведомеността за рисковете, произтичащи от свързаните с работата злополуки, наранявания и професионални заболявания.
 46. Ще прилагаме контрол и мониторинг на изпълнението на заложените в НПВУ инвестиционни проекти и реформи.
 47. Ще работим за обвързване на зеления преход с факторите за достоен труд.
 48. Ще предприемем действия на секторно ниво за поддържане на диалога относно заетостта и професионалната квалификация във връзка със Зелената сделка и дигитализацията.
 49. Ще поставим акцент върху сектор енергетика като основа на плановете за икономическо възстановяване.
 50. Ще задълбочим работата и сътрудничеството на НСФЕБ с МЕ по въпросите на нисковъглеродната икономика.

Партньори

Структура НСФЕБ

КОНГРЕС

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ /ЦКК/

 • ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ /ФС/
 • ПРЕДСЕДАТЕЛ
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ /ИК/
 • ОСНОВНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИ

Конгресът е висшия ръководен орган на НСФЕБ, който се свиква на пет години.
Ръководен орган на Федерацията в рамките на мандата е Федералния съвет. В неговият състав влизат: председателят, заместник председателите, членовете на ИК и председателите на основните членове на Федерацията.
Оперативното ръководство се осъществява от Изпълнителния комитет в състав от 11 членове.

 

Партньори