НСФЕБ

ДОКУМЕНТИ

БКТД

Днес, 09 декември 2021 год. в гр. София, на основание чл.51б от Кодекса на труда между:
Българска браншова камара на енергетиците, представлявана от Димитър Шевиков – Председател на Управителния съвет, наричана по-нататък РАБОТОДАТЕЛ, от една страна
и
Национална федерация на енергетиците – КНСБ, представлявана от Георги Петров – Председател, Федерация “Енергетика” – Подкрепа, представлявана от Димитър Чалъков
– Председател, Независима синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ, представлявана от Божидар Митев – Председател, Федерация “Атомна енергетика” – Подкрепа, представлявана от Владимир Владимиров – Председател, наричани по-нататък СИНДИКАТИ, от друга страна

Устав

Приет на Учредителната конференция на 21.04.1990 г., изменен и допълнен на Извънредната конференция на 07.05.1992 г., на VІ-та Редовна отчетно-изборна конференция на 01.12.1995 г., на VІІ-та Редовна отчетно-изборна конференция на 11.12.1998 год., на VІІІ-та Извънредна конференция /Първия конгрес/ на 13.12.2001 г. и на ІІ-ия конгрес на 12.04.2007 год. Изменен и допълнен на Четвъртия редовен конгрес на НСФЕБ на 12 април 2017 година. Изменен и допълнен на Петия редовен конгрес на НСФЕБ на 16 юни 2022 година.

Други