Браншов колективен трудов договор (БКТД)

Днес, 09 декември 2021 год. в гр. София, на основание чл.51б от Кодекса на труда между: Българска браншова камара на енергетиците, представлявана от Димитър Шевиков – Председател на Управителния съвет, наричана по-нататък РАБОТОДАТЕЛ, от една страна и Национална...