Повече от 30 години борба на КНСБ се увенча с успех – със 139 гласа “За” депутатите в петък 28.07.2023г, одобриха на второ четене промяна в Наказателния кодекс, която криминализира деянията, насочени срещу правото на сдружаване на работниците и служителите. В глава трета от Кодекса се създава раздел IX – Престъпления против правото на работниците и служителите да се сдружават в синдикални организации и съюзи. Новият член 174б към него гласи:

  • Който чрез насилие, заплаха или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи свое право на синдикално сдружаване, като го принуди противно на убежденията или волята му да членува или да се откаже от членство в синдикална организация или му попречи да създаде такава, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.
  • Който чрез насилие, заплаха или по друг противозаконен начин пречи на някого да осъществи произтичащи от упражненото му право на синдикално сдружаване права, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до три хиляди лева.
  • Ако деянието по ал. 1 или 2 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до пет години или глоба до десет хиляди лева.“