Днес, 09 декември 2021 год. в гр. София, на основание чл.51б от Кодекса на
труда между:
Българска браншова камара на енергетиците, представлявана от Димитър Шевиков – Председател на Управителния съвет, наричана по-нататък РАБОТОДАТЕЛ, от една страна
и
Национална федерация на енергетиците – КНСБ, представлявана от Георги Петров – Председател, Федерация “Енергетика” – Подкрепа, представлявана от Димитър Чалъков
– Председател, Независима синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ, представлявана от Божидар Митев – Председател, Федерация “Атомна енергетика” – Подкрепа, представлявана от Владимир Владимиров – Председател, наричани по-нататък СИНДИКАТИ, от друга страна

Свали като PDF