Г-жа Марина Никифорова Митова притежава бакалавърска степен по „Статистика и иконометрия“ (УНСС) и две магистърски степени – „Бизнес администрация“ (УНСС) и „Мениджмънт в електроенергетиката“  (Технически Университет – София). Завършила е  редица курсове за повишаване на квалификацията и участва в проучвания на Световната Банка за показателите в

електроенергийния сектор в България.

Кариерата на Марина Митова в сектор енергетика стартира през 2007 година, когато постъпва на работа в Електроразпределение – Столично ЕАД. През годините професионалният й път продължава в НЕК ЕАД, а от 2011 година е ръководител отдел „Международни връзки и сътрудничество“ в Електроенергийния системен оператор. Владее английски език.

 

 По инициатива на Митова, в Централно управление на ЕСО ЕАД е учредена синдикална организация, а тя е избрана за  председател на организацията. Митова е упълномощен представител на синдикалните организации от ЕСО за участие в преговорите  с ръководството на дружеството при колективното трудово договаряне.  На Четвъртия конгрес на Федерацията е избрана за член на Изпълнителния комитет на НСФЕБ-КНСБ.

Марина Митова е семейна и има един син.