С решение на федералния съвет на НСФЕБ от 10.06.2021 год., Петия конгрес на Федерацията бе насрочен за 21 април 2022 год.

Поради пандемията, здравословното състояние на голяма част от синдикалните членове и внезапната смърт на председателя на НСФЕБ – инж.Божидар Митев, провеждането на отчетно-изборните събрания се проточи.

На

18 март 2022 год.  ИК на НСФЕБ проведе поредното си заседание и взе следните РЕШЕНИЯ: 

 1. В съответствие с чл.45 и чл.46 от Устава на НСФЕБ, заместник председателя на федерацията- инж. МИЛЕНА ЙОРДАНОВА АНЕВА временно да изпълнява длъжността председател на НСФЕБ, управлява активите на федерацията и изпълнява функциите на председателя, до избор на председател на предстоящия пети конгрес на федерацията;
 2. Одобрява да бъдат предоставени правомощия чрез упълномощаване на  г-жа Марина Никифорова Митова да представлява НСФЕБ при отсъствие на инж. Милена Анева.
 3. Отлага и насрочва провеждането на V-ия редовен Конгрес на НСФЕБ за 15, 16 и 17 юни 2022 год. при дневен ред, одобрен от ФС на 10.06.2021 г.
 4. Удължава срокът за провеждане на отчетно-изборната кампания в структурите на Федерацията до 30 април 2022 г. В срок от 10/десет/дни след провеждане на събранията (краен срок 10 май 2022 г.) председателите на СО да изпратят в Централата на НСФЕБ копие от съставените протоколи.
  • Препоръча на Финансово-контролните комисии на синдикалните организации, преди провеждането на отчетно-изборните събрания в организациите, да извършат проверки за цялостната финансова дейност на организациите, като писмено оформените резултати от проверките се докладват на събранията;
  • При провеждане на отчетно-изборните събрания да бъдат избирани делегати за петия Конгрес на Федерацията, на база определената норма на представителство, както и резервни делегати;
  • Препоръча на участниците в събранията да обсъдят свои виждания за конкретни политики и действия на Федерацията и КНСБ и евентуални промени и допълнения в Устава на НСФЕБ. Резултатите от обсъжданията да бъдат отразени в протоколите от събранията;
  • За улеснение на председателите на СО при документиране на резултати от проведените събрания да ползват качения в сайта на НСФЕБ примерен протокол за провеждане на събрание.
 5. Допълва предходно решение на ИК за преустановяване изплащане на безвъзмездна помощ на боледували от КОВИД-19 от 31 март 2022 г. с информацията, че такава помощ ще се изплаща само на ЗАБОЛЕЛИ до 31 март 2022 г., които са представили необходимите документи до 30 април 2022 г.

 

           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА НСФЕБ