По повод професионалния празник на българските енергетици – Деня на енергетика бих искал да отправя най-сърдечни поздравления към работниците и служителите във всички дружества в енергийния сектор. От името на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и лично от мое име изразявам нашето признание и уважение към техния

всеотдаен труд, благодарение на който енергийният отрасъл има определящо значение за осигуряване на енергийната стабилност и сигурност на страната и за развитие на българската икономика.

Взаимодействието с енергийните дружества е съществена и неразделна част в дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Значителна част от нашата работа е свързана с регулацията на отношенията в енергийния сектор, с цел неговото устойчиво развитие в контекста на ускорена либерализация на пазара на електроенергия и на предизвикателствата, произтичащи от процесите на енергийна трансформация в световен мащаб. В това отношение искам да изразя удовлетворението на Комисията от досегашния ползотворен диалог с всички енергийни дружества и вярвам, че в условията на установеното добро сътрудничество заедно ще намерим най-добрите решения по същностните въпроси за развитието на родната енергетика.

Уверен съм, че българските енергетици посрещат своя професионален празник с удовлетворение от постигнатите резултати и с амбицията за активно участие в решаването на предстоящите открити въпроси в енергийния отрасъл.

Пожелавам на всички тях много здраве, лично и семейно щастие и професионални успехи!

 Честит празник!

 ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
председател на Комисията за енергийно и водно регулиране