След едногодишно прекъсване поради пандемичната обстановка, на 15 юни 2021 год. в хотел „Лилия” – к.к. „Зл.пясъци” бе проведено разширено заседание на Федералния съвет на НСФЕБ-КНСБ. При спазване на санитарно хигиенните изисквания с възгласи от радост се изпълни фоайето  на хотела. Спазвайки все още действащите предпазни мерки, на отстояние и с маски, членовете на съвета проведоха своето заседание в залата на хотел „Палм бийч”.

Председателят на НСФЕБ – инж.Божидар Митев докладва за дейността на Федерацията след заседанието на Федералния съвет, проведен на 16 декември 2019 год., както и предизвикателствата пред българската енергетика и за работещите в нея. Насочи вниманието на членовете на съвета и   към предстоящите преговори за подписване на нови КТД, както в енергийните дружества, така и в БКТД със срок на действие 2022-2023г.

Инж.Наталия Ангелова – председател на ЦКК докладва за резултатите от проведения преглед на документацията, постъпила от председателите на СО в Централата и платежните документи за направените преводи по провеждащата се кампания „Не си сам” в синдикалните организации и  резултатите от нея. От 1 октомври 2020 год. до 31 май 2021 год. са постъпили предложения за изплащане безвъзмездна  помощ на заболели от COVID –19  на 415  синдикални члена, от които 121 за 2020 год. и   от       1 януари 2021 год. до 31 май 2021 год. на  294 колеги. По сметките на синдикалните организации направили предложения са преведени   62 250,00 лв., от които 18 150,00 лв. за 2020 год. и 44 100 лв. за 2021 год. Членовете на федералния съвет решиха: „Централата на Федерацията да продължи подпомагането на  заболелите  членове с парична помощ на стойност от по 150 / сто и петдесет/ лв.”.

Обсъдени и приети  бяха  отчета за  извършените разходи по Бюджета на НСФЕБ за 2020 г. и проекта за Бюджет на НСФЕБ за 2021 г.

Федералният съвет насрочи датата 21 април 2022 год. за провеждане на Петия конгрес на НСФЕБ и определи периода за провеждане на  отчетно-изборната кампания в структурите на НСФЕБ:  1 октомври 2021 год.- 30 март 2022 год. Членовете на съвета приеха  нормата на представителство на основните членове на НСФЕБ и утвърдиха синдикалните организации излъчващи делегати по право за Конгреса. Инж.Божидар Митев връчи  свидетелство и статуетка на КНСБ за присъдената специална  награда на името на проф.Кръстьо Петков за  2020 год. на  МАРИНА НИКИФОРОВА МИТОВА  – член на ИК  на НСФЕБ – КНСБ  и зам.представител на синдикалните организации в ЕСО ЕАД.

Заседанието продължи с работа по секторни групи, на които бяха обсъдени специфичните проблеми и набелязани конкретни предложения за решаването им. При спазване на епидемичните изисквания, с тържествена вечеря енергетиците отбелязаха предстоящия празник на енергетика.