На 23 март 2021 год. ИК на Независима синдикална федерация на енергетиците в България /НСФЕБ/-КНСБ проведе поредното си онлайн заседание, на което  обсъди информация за хода на Благотворителната кампания на НСФЕБ-КНСБ „Не си сам” за подпомагане на

заболели от COVID-19 синдикални членове. След запознаване с предложеният материал, членовете на ИК единодушно взеха следните Решения:

– ИК на НСФЕБ приема информацията с данните за хода на благотворителната кампания   „НЕ СИ САМ“ за периода  1 януари – 23 март 2021 год.;

– Национална благотворителна кампания „НЕ СИ САМ”, да продължи, като Централата на НСФЕБ и  СО  подкрепят синдикалните членове с диагноза COVID-19;

– Председателите на СО да продължат разпространението на информацията за Благотворителната кампания на НСФЕБ „НЕ СИ САМ“, с цел установяване на наличието на нуждаещи се от помощ заболели от COVID – 19;

-Централата на Федерацията да продължи подпомагането на заболелите  членове с парична помощ на стойност от по 150 / сто и петдесет/ лв.;

Сумата заложена в бюджета на Федерацията за 2021 год.” да се увеличи на 40 000,00 /четиридесет хиляди/лв. ;

– Преводите за паричната помощ да се правят от Централата два пъти месечно / на 15-то и 30-то/ число на всеки месец;

– Документите за подаване от СО и оформяне на разходите да се запазват в същия формат;

– Настоящата информация да се доведе до знанието на председателите на СО към НСФЕБ;

– Документацията свързана с предоставянето на безвъзмездните помощи подлежи на контрол от  Ревизионните комисии в СО и ЦКК на НСФЕБ. 

Отчета за цитираният период е приложен тук.

Пазете се и бъдете здрави!

 С уважение,                                                             

 ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ –  ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ

 ИВАНКА ТРЕНДАФИЛОВА –  СПЕЦИАЛИСТ