Уважаеми колеги,

КНСБ пое инициатива за подпомагане на  синдикални членове с положителна проба за COVID – 19, чрез организирана  Национална благотворителна кампания „НЕ СИ САМ”. 

Обединени от общата кауза да помогнем на нуждаещите се от подкрепа заболели от COVID – 19 членове на НСФЕБ-КНСБ,  на проведеното си заседание на    1 октомври 2020 год. ИК на НСФЕБ взе решение „Централата на Федерацията да подпомогне заболелите  членове с парична помощ на стойност от по 150 / сто и петдесет/ лв., които да се изплащат от средствата заложени в т.5 на бюджета на Федерацията за 2020 год.”.   Нуждаещите се от безвъзмездна помощ  следва да попълнят и  представят  на председателя на синдикалната организация в която членуват Заявление и документ за потвърдено заболяване от COVID – 19.

Председателите на съответните синдикални организации попълват Предложение за предоставяне на помощ от Централата на  НСФЕБ и заедно с заявлението подадено от нуждаещият се от помощ синдикален член /сканирани/ ги изпращат по електронната поща в Централата на НСФЕБ. Оригиналите на тези документи се  съхраняват в синдикалните организации.

Два пъти месечно Централата прави  преводи по банковите сметки на СО на сумите, за които са постъпили предложения от председателите на СО.

Ръководствата на синдикалните организации и Централата оформят получаването на сумите  с необходимите разходни документи.

Документацията свързана с предоставянето на безвъзмездните помощи подлежи на контрол  от  ЦКК на НСФЕБ.

Предложение на председателите на съответните синдикални организации можете да изтеглите от тук, а заявление синдикалния член от тук

ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ

   ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ