На 01 октомври 2020 год. в зала на КНСБ, се проведено заседание на ИК на НСФЕБ с участието на членовете на ЦКК.  Председателят на Федерацията инж.Божидар Митев информира за: Обществено-политическата и социално-икономическата обстановка в страната – текущи политики и действия на НСФЕБ и КНСБ; позицията на НСФЕБ и КНСБ по проекта на Министерство на енергетиката за „Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Р България до 2030 год. с хоризонт 2050 год.” и за организационното и финансово състояние на НСФЕБ и нейните основни членове в условията на пандемия. Изпълнителният комитет на Федерацията обсъди и прие отчет за извършените разходи по Бюджета на НСФЕБ за 2019 год. , както и отчета за разходите  към 25 септември 2020 год. Членовете на ръководството на НСФЕБ констатираха, че структурата на разходите през 2020 год. са идентични с тези от предходните години и утвърдиха бюджета за 2020 год. Взе се  и    решение „Приходите от дивиденти да се насочват към средствата за Солидарен фонд”. Като част от кампанията на КНСБ „Не си сам“, обединени от общата кауза да помогнем на нуждаещите се от подкрепа заболели от COVID – 19 членове на НСФЕБ-КНСБ,  заседанието реши „Централата на Федерацията да подпомогне заболелите  членове с парична помощ на стойност от по 150 / сто и петдесет/ лв., които да се изплащат от   бюджета на НСФЕБ-КНСБ за 2020 год.”. Взе се и решение   предстоящата рекламна кампания на НСФЕБ за 2020/2021 год. да бъде редуцирана, и предоставят  календари с логото на 30-ет годишния юбилей на Федерацията за всеки член на НСФЕБ-КНСБ. Необходимите средства са предвидени в Бюджета на Федерацията за 2020 год. Отчитайки  епидемиологичната обстановка в страната ИК реши „Юбилейният федерален  съвет да бъде отложен за лятото на 2021 год.”.Предвид   неизползваните средства за провеждане на федерални съвети през изтичащата 2020 год., ИК прие решение дните на юбилейното честване да бъдат увеличени.