Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМВИП), обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, бе приет на 21.03.2020 г. След наложено от Президента Р. Радев вето по два негови текста, приети от НС на 23.03.2020г., бе обнародван в ДВ бр.

28/24.03.2020г. По силата на §52 законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и се прилага до отмяна на извънредното положение.

Настоящият коментар е подготвен в условията на извънредна ситуация, незабавно и непосредствено след приемането му.

Основната ни цел е да подпомогнем широк кръг синдикален актив и синдикални организации към КНСБ при възприемането и прилагането на:

1. Конкретните разпоредби на приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., наричан за по кратко в изложението „законът” и обзначаван с абревиатурата – ЗМВИП.

2. Както и спрямо основните изменения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигурване, Закона за държавния служител и някои други. На коментар са поставени отделни текстове от закона, които имат пряко отношение към трудовоправните и осигурителни отношения и други, които по своето значение са близки до целите и задачите на работниците и служителте, включително и на членовете на КНСБ. Коментарите по отделните текстове имат практико-приложен, разяснителен характер. Задачите, която си поставяме са да дадем експертен правен коментар и разяснения в по-общ план, а там, където е възможно, и в по-конкретен план, за да бъде възможна по-пълноценна ориентация в ситуацията и възможните индивидуални последици за работниците и служителите от прилагането, на която и да е от коментираните норми.

Пълния текст на ЗМВИП можете да видите на сайта на КНСБ.