Уважаеми колеги,

 Безпрецедентната ситуация свързана с COVID – 19, налага да се мобилизираме на всички нива за запазване на здравето и безопасността на работниците и служителите. КНСБ призовава всички свои представители в КУТ и ГУТ са свикат заседания, на които да се обсъдят и предложат процедури и мерки на работодателите за предпазване на работниците от болестта. Работодателите трябва да започнат с тези

процедури, дори ако COVID – 19 не е обявен в областта. Мерките, които могат да се предложат за обсъждане на заседанията са:

 Организационни:

 1.       Да се извърши своевременно допълнение към оценката на риска за опасността от разпространение и заразяване с коронавирус с участието на лекаря от СТМ и членове на КУТ и ГУТ.

2.       Създаване на ред за информиране на работещите за риска и прилаганите мерки в предприятието или учреждението, включително чрез провеждане на извънреден инструктаж.

3.       Да се определят лицата, даващи указания на работниците за процедурата, която следва да се прилага при съмнения, че са заразени или са били в контакт със заболяло лице.  

4.       Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на дезинфекциране на работните помещения.

5.       Да се определи ред за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните изисквания, съобразен с повишение хигиенни норми.

6.       Определяне на ред съхраняване или унищожаване на използваните лични предпазни средства, включително работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.

7.       Използване възможностите на законодателството за работа вкъщи, когато дейността го позволява.

 Технически мерки:

 1.       Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително средства за измиване на очите.

2.       Осигуряване на ЛПС, като маски за защита на горните дихателни пътища, защитни ръкавици и др.

3.       Осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните ЛПС и хигиенни материали.

 Имайки предвид проблемите с осигуряване на дезинфектанти, маски и ръкавици, използването на алтернативни средства трябва да бъде консултирано със службите по Трудова медицина.

Приложено ви изпращаме материал на СЗО  за подготовка на работното място за COVID – 19. Използвайте и спазвайте указанията главно на държавните институции и създадени за целта органи. Много често се разпространява съмнителна и непроверена информация за използване на лекарства и различни предпазни, която може да доведе до неблагоприятни последици.

Работно място готово COVID-19

Пазете се и бъдете здрави!

Ognyan Atanasov

National secretary KNSB