След проведените предварителни разговори между ББКЕ и синдикатите, нa 29 ноември 2019 r.,бе подписан нов Браншов колективен трудов договор между Българска браншова камара на енергетиците (ББКЕ) представлявана от Председателя на Управителния съвет – г-н

Димитър Шевиков и национално представителните браншови структури– Национална федерация на енергетиците-КНСБ, представлявана от Георги Петров, Ф „Енергетика“ – Подкрепа, представлявана от – Димитър Чалъков, Независима синдикална федерация на енергетиците – КНСБ, представлявана от инж. Божидар Митев и Ф“Атомна енергетика“-Подкрепа, представлявана от Владимир Владимиров.

Срокът на договора е за периода от  29 ноември 2019  до 29 ноември 2021 год.

Новият БКТД потвърждава доброто партньорство в социалния диалог в енергетиката.

На база на добрата аргументация представена от синдикатите, не беше допуснато намаляване на постигнати договорености или орязване на права, а напротив бяха постигнати по-високи минимални нива на заплащането при:

  • Нощен труд;
  • Време на разположение т.н. домашно дежурство
  • Стойността на безплатната предпазна храна.

 Въпреки настояването на работодателите,  бе запазена  защитата за синдикалните членове, членуващи повече от 6 (шест) месеца, чрез искане на предварително  писмено съгласие от съответното синдикално ръководство при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал.2 и 3 от КТ – поради съкращаване на щата или при намаляване обема на работа.

Запазено е  и задължението на Работодателите да не съкращават РАБОТНИЦИ и СЛУЖИТЕЛИ, на които остават до 12 (дванадесет) месеца  за изпълнението на изискващите се условия за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.68 от КСО, ако имат не по – малко от 10 (десет) години трудов стаж в енергетиката.

         С постигнатите промени в новия БКТД 2019-2021,  председателят на НСФЕБ-КНСБ изпълни дадения за водене на преговорите мандат и не допусна текстове, които да накърнят правата на синдикалните членове.