На 10 юни 2019 г. в к.к- Златни пясъци, х-л „Лилия“ Федералният съвет на Независима  синдикална федерация на енергетиците в Българи-КНСБ проведе  своето редовно заседание.

В работата на съвета взе участие и вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков.

Председателят на НСФЕБ инж.Божидар Митев информира за дейността на Федерацията след заседанието на Федералния съвет, проведено на 13 декември 2018 год. В доклада си г-н Митев отдели специално внимание на: Организационното състояние на Федерацията; Състоянието на социалния диалог в бранша; Състоянието на българската енергетика и очертаващите се възможни варианти за бъдещето й; Действията на КНСБ и НСФЕБ за защита на българската енергетика; Резултатите от членството на НСФЕБ в PSI

Инж.Митев представи част от ръководството на новоучредената синдикална организация в КЕВР с председател Петя Андонова и секретар Радослав Наков. Със задоволство уведоми членовете на съвета за завръщането и възстановяване членството на синдикалната организация в Енерго-про Шумен с председател Димитър Димитров и  секретар  Свилен Хаджиев и представи новоизбраните председатели и секретари в някои от съществуващите синдикални организации.

Членовете на съвета обсъдиха хода на преговорите за нови КТД в дружествата и набелязаха следващите действия на представителите на СО в предстоящите срещи с работодателите. Обсъдиха предоставените от ИК на Федерацията данни за годишната инфлация и потребителската кошница, както и информация за нивата на заплащане в дружествата от сектора.

Инж.Митев уведоми членовете на съвета за постъпилите дивиденти за 2018 год.  от акциите  закупени    от капитала на ПОК „Доверие“ АД и предложи за утвърждаване решението на ИК,  следващите получени  годишни дивиденти да се насочват изцяло към Фонд Солидарен.

Инж. Митев съобщи, че през 2020 г. КНСБ и НСФЕБ отбелязват 30 години от създаването си и предложи членовете на съвета да обмислят идеи и да изпратят предложенията си за отбелязване на годишнината. Инж. Митев предложи на ФС да вземе решение за авансово разходване на средства  за организация и тържествено отбелязване на годишнината.

Г-н Пламен Нанков представи информация за състоянието на европейските структури като заяви, че разделителните линии стават все по-големи и европейското синдикално семейство е разделено. Наблюдава се нарастване на социалното неравенство в ЕС. Г-н Нанков обобщи данните за сключените КТД в България, като посочи, че само 400 КТД са в реалния сектор.

Председателя на ЦКК г-жа Наталия Ангелова уведоми присъстващите за резултатите от извършените проверки  в някои от синдикалните организации и  напомни начина за изготвяне на годишните отчети на ФКК в организациите.

След обсъждане, Федералният съвет взе своите решения:

  1. Подкрепя решението на ИК, следващите годишни дивиденти, изплащани зае акционерното участие на НСФЕБ в ПОК „Доверие” да се насочват изцяло към Фонд „Солидарен”;
  2. Дава съгласието си за авансово разходване на средства в размер на приблизително 30 хил. лв. за организация на честването на 30-годишнината на НСФЕБ и КНСБ през 2020 г.;
  3. Приема доклада на председателя на ЦКК инж. Наталия Ангелова;
  4. Приема отчета за извършените разходи по Бюджета на НСФЕБ за 2018 г. и проекта за Бюджет на НСФЕБ за 2019 г.

След закриване на заседанието, бяха проведени заседания по секторни групи:  

На секторната среща на СО в ЕСО ЕАД председателите обсъдиха наличната информация (проект на ценово решение на КЕВР) и дадоха мандат на упълномощените представители във връзка с предстоящите преговори с ръководството на ЕСО. Обсъдени бяха и възникнали въпроси по места относно въвеждането на опорни пунктове и работата по график, „на разположение“ и заплащането на извънреден труд.На секторната среща беше обсъден представения проект на работното облекло, като бяха предложени подобрения в организацията при доставката им.

На секторната група в ЕВН бяха обсъдени основните приоритети за КТД, както и консултиране на стъпката за растеж на ОРЗ. Реши се предложения по двете теми да постъпват до началото на септември 2019г от всички структури в ЕВН с цел изготвяне на консолидирана позиция и стратегия за водене на преговорите.

На проведената секторна среща на председателите на СО на НСФЕБ в ЧЕЗ се даде  обобщена информация за социалния диалог с работодателя в дружествата на ЧЕЗ, както и се обсъдиха стратегии свързани с договарянето на работните заплати в групата на ЧЕЗ. Коментираха се още и въпроси свързани със предстоящата  продажба на активите на ЧЕЗ в България. Даде се мандат на преговарящия екип да договорят ръст на работните заплати в рамките на новия КТД в размер на 7% за годините 2020 и 2021 г., плюс предхождащата средногодишна инфлация.

На секторната среща на представителите на Топлофикационните дружества бяха обсъдени   въпросите свързани с липсата на средства за поддръжка и обновяване на съоръженията, ниските работни заплати в сектора, сравнени с тези в  бранш Енергетика, както и  проблема с намирането и назначаването на квалифициран технически персонал.

Вечерта участниците във Федералния съвет отбелязаха с тържествена вечеря и много настроение  празника на енергетика.