На 14 декември 2018 г. в х-л „Стражите“ – гр. Банско, бяха проведени заседания на Изпълнителният комитет /ИК/ и разширено заседание на Федералният съвет /ФС/ на НСФЕБ.

В работата на  Федералния съвет  взе участие и представителят на ръководството на КНСБ – г-н Валентин Никифоров.

Участниците в заседанието на ФС обсъдиха: Дейността на Федерацията

след проведения съвет през месец юни 2018 год.; Действията и политиките на КНСБ и синдикатите в Бранша за преодоляване на кризата в енергетиката;  Колективното договаряне на фирмено ниво; Състоянието на социалния диалог в различните дружества в енергетиката; Организационното състояние на НСФЕБ; Предстоящи задачи, отговорности и задължения на ръководствата на синдикалните организации в НСФЕБ.

След проведените дискусии, участниците във Федералния съвет решиха:

  1.  Г-жа Гергана Йорданова Георгиева – председател на синдикалната организация на НСФЕБ в ЧЕЗ България ЕАД – Благоевград, да  представлява синдикалните организации на НСФЕБ в ЧЕЗ България ЕАД, като има следните правомощия: Да участва в преговори на колективно договаряне с представители на ЧЕЗ България ЕАД и подписва КТД на ниво дружество, включително всякакви допълнителни споразумения, приложения и протоколи;
  2. ФС препоръча на ЦКК да извърши финансова ревизия на структурираната до 31.12.2018 год. синдикална организация в ЧЕЗ България, след което наличните средства се разпределят между организациите на новоучредената организация в ЧЕЗ България ЕАД и ЧЕЗ Електро пропорционално на броя на прехвърлените към тях членове;
  3. С оглед преструктурирането на ЧЕЗ България ЕАД, ФС задължава представляващия членовете на НСФЕБ в ЧЕЗ България ЕАД г-жа Гергана Георгиева и г-н Цветомир Кацарски да организират и проведат отчетно-изборно събрание в синдикалната организация на ЧЕЗ България ЕАД. При заявена неангажираност на г-н Петър Томов- досегашен председател на бившата СО на НСФЕБ в ЧЕЗ България ЕАД, събранието да се проведе и при негово отсъствие. Събранието да избере председател и ръководни, и контролни  органи в съответствие с Устава на НСФЕБ;
  4. Членовете на ФС оценяват високо усилията на синдикатите в ЕВН за по-добро заплащане, съответстващо на постигнатите през 2018 год. резултати. ФС задължава ръководството на Федерацията да окаже пълно съдействие и подкрепа на синдикалните ръководства за изпълнение на заявените от тях справедливи искания;
  5. ФС предлага, председателите на браншовите федерации да подготвят и изпратят писмо до регионалният мениджър на ЕВН в България – г-н Роберт Дик, във връзка с едностранно взетите решения от ръководството на Дружеството и назряващата конфликтна ситуация в него;
  6. Във връзка с нарастващото напрежение във всички дружества от сектора, ръководството на НСФЕБ да потърси подкрепа от Централата на КНСБ за предприемане на всички разрешени от закона граждански и синдикални действия за защита на българската енергетика и интересите на работещите в нея;
  7. При необходимост по време на провеждане на преговорите по дружества, ФС възлага на ръководството на Федерацията да участва в тях. При очертана необходимост, ФС възлага на ръководството и експертите на Федерацията да вземат участие в преговорите за работни заплати по дружества;
  8. ФС дава съгласието си размерът на месечните отчисления от събрания членски внос за Централата на КНСБ през 2019 год. да се увеличат с 0,06 лв. месечно на член;
  9. ФС възлага на инж.Божидар Митев да даде гласност за това решение на предстоящото заседание на Координационния съвет на КНСБ, като в дългосрочен план се работи за определянето на фиксирана сума за членски внос, която да се експериментира до следващия Конгрес на Конфедерацията, където да се обсъди и евентуална промяна.

Проведени бяха и работни срещи по секторни групи: – На топлофикационните дружества; На ЕРД-ва; На представителите от структурите на ЕСО ЕАД, на които бяха обсъдени конкретните проблеми и набелязани съответните мерки за преодоляването им.

На своя отделна среща ръководствата на синдикалните организации от групата на ЧЕЗ приеха решение за организиране и провеждане на ефективни протестни действия при непостигане на споразумение в групата.

Вечерта на участниците във ФС протече под знака на наближаващите Коледни и Новогодишни празници.