Комисията за защита от дискриминация постанови свое решение по преписка, образувана след подаден сигнал от   работодателски организации  относно разпоредбата на чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) (приета с ПМС №4 от

17.01.2007 г. , обн. , ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., в сила от 01.07.2007 г., доп., бр. 49 от 9.06.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) и ПМС № 147 от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (обн. ДВ, бр. 56 от 10.07.2007 г.). Решението на КЗД можете да видите тук.