На проведеното си първо заседание на 12 април 2017 год., Федералният съвет реши: „ИК да продължи пълномощията си до следващото свое заседание /12.06.2017 год./, в следния състав: инж.Божидар Митев,

инж.Милена Анева, Росица Соколова, Боян Цеков, Николай Петков, инж.Борислав Стоянов, инж.Христо Петров и инж.Методи Ризов.“

В съответствие с чл. 44 ал.3 от Устава на НСФЕБ, тогава председателят на НСФЕБ – инж.Божидар Митев ще „Препоръча на ФС избор на членове на ИК и предложи персоналните им отговорности.”