В съответствие с   Решенията на Федералния съвет проведен на  13 юни 2016 год. –  „Право на

представителство имат само организациите провели отчетно-изборни събрания до  17 март 2017 год., отчели членския си внос до м.януари 2017 год. включително и издължили до 28.02.2017 год. по два лева/човек годишно Солидарен фонд за 2016 год. Протоколите от събранията включващи новоизбраните синдикални ръководства и поименен списък на избраните делегати за конгреса на НСФЕБ се представят във Федерацията до 20.03.2017год.”

Към днешна дата, в централата на Федерацията са изпратени протоколи от следните организации:

ЕВН: КЕЦ ПРИМОРСКО, КЕЦ ПОМОРИЕ, КЕЦ БУРГАС-ЮГ, ЯМБОЛ

ЕНЕРГО-ПРО: – ДОБРИЧ, ВАРНА

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: ЕР ТЕТЕВЕН

ЕСО:  ЦУ,  МЕР БЛАГОЕВГРАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ и МЕР ШУМЕН

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ: ТР ЛЮЛИН

Имаме информация, че не малко организации са провели своите отчетно-изборни събрания, но не са изпратили протоколите  и отчетите на ревизионните комисии  в Централата на Федерацията.

Както Ви е известно, мандатната комисия на 4-тия Конгрес ще работи с представени протоколи. Не представянето на протоколи  ще лиши съответната организация от участие в Конгреса.

Правото на представителство в Конгреса изисква навременно отчитане на финансовите задължения. Решението на Федералният съвет поверява императивно изпълнение на членския внос и солидарния фонд.