Уважаеми колеги,

На Федералният съвет, проведен на 13.06.2016 год. приехме решение за провеждане на четвъртия редовен конгрес на НСФЕБ. Обединихме се, че е подходящо да проведем конгреса ни в деня на

27-годишнината от учредяването на Федерацията. Определихме и нормата на представителство на основните членове, реда за избиране на делегатите и проекта за дневен ред.

С оглед затрудненията, с които се сблъскваме при осигуряването на подходяща зала и удобно хотелско настаняване, в съответствие на чл.32 ал.1 от Устава на НСФЕБ, Изпълнителният комитет на Федерацията взе следните

            Р Е Ш Е Н И Я

  1. Насрочва Четвъртия конгрес на НСФЕБ-КНСБ за 12 април 2017 год. и конкретизира мястото на провеждането му – Парк хотел „Москва” – гр.София
  2. Променя срока за приключване на отчетно изборните събрания – до 17 март 2017 год.

Поради това, желателно е председателите на синдикални организации, които са провели своите отчетно изборни събрания, да изпратят копие от протоколите в Централата на Федерацията.

Тези от вас, които предстои да проведат събранията си, следва да се съобразят с цитирания по-горе срок за приключване на кампанията.