На 19 август 2016 год. Министерство на труда и социалната политика прикани за откриване на процедура за започване преговори по договаряне на минималните осигурителни прагове и

определяне на параметри за увеличаване нивото на работните  заплати  за 2017 год. по дейности и квалификационни групи професии.На този етап работодателите отказват реални преговори за осигуряване минимални осигурителни прагове и настояват да се преподпишат договорените такива за 2016г., което НСФЕБ и КНСБ не биха подписали. Едно такова задържане на минималните осигурителни прагове неименуемо ще блокира минималната работна заплата, респективно доходите на трудовите хора в т.ч. и на енергетиците.По повод преговорите за МОД-2017 г. и поведението на националните работодателски структури,  на 02.09.2016 г.,президентът на КНСБ  Пл. Димитров организира пресконференция.