Днес, 12 април 2016 год. социалните партньори в  енергетиката  подписаха нов Браншов колективен трудов договор /БКТД/. Продукта на продължителните и трудни преговори оценяваме като недобър, но

необходим компромис.Направихме компромиса, за да запазим социалния диалог на браншово ниво и за да подкрепим нашия партньор – Българската браншова камара на енергетиците /ББКЕ/. Отчитайки влошаващото се състояние на българската енергетика, след подписването на Браншовия договор, предложихме на председателите на другите браншови федерации на КНСБ и КТ Подкрепа да засилим формирането на общи политики и действия в целия бранш.