На 13 и 14 декември 2015 год. в хотел „Самоков” – к.к. „Боровец” бяха проведени заседания на Изпълнителния комитет/ИК/ и  разширено заседание на Федералния съвет /ФС/ на НСФЕБ.

 

 Участниците в заседанието на ФС обсъдиха: дейността на Федерацията след проведения съвет през месец юни 2015 год.; действията и политиките на КНСБ и синдикатите в бранша за преодоляване на кризата в енергетиката;колективното договаряне на браншово и фирмено ниво.; нивото на социалния диалог в различните дружества в енергетиката;организационното състояние на НСФЕБ; предстоящи задачи, отговорности и задължения на ръководствата на синдикалните организации в НСФЕБ. Изнесени бяха и съдоклади, след което се дискутира предоставената информация. Председателят на ЦКК докладва за изпълнението на уставните задължения от основните членове на Федерацията.

Участниците във Федералния съвет решиха председателя на НСФЕБ да не подписва БКТД, ако в него не е разписана ясна процедура за присъединяване към КТД в дружествата членуващи в ББКЕ и не са поети конкретни ангажименти за осигуряване от работодателите на условия за синдикална дейност. Прие се, че е недопустимо игнорирането на синдикални организации страна по Браншовия договор, в договорите на фирмено ниво.

Обсъдено и прието бе предложението за възлагане на члена на ЦКК г-жа Наталия Ангелова да изпълнява задълженията на председателя на комисията, поради пенсионирането на г-жа Галина Бонева.

Проведени бяха  и работни срещи по секторни групи:на топлофикационните дружества, на ЕРД-ва и на представителите от структурите на ЕСО ЕАД, на които бяха обсъдени конкретните проблеми.

На своя отделна среща ръководствата на синдикалните организации от групата на ЧЕЗ приеха решение за организиране и провеждане на ефективни протестни действия при неподписване на нови колективни трудови договори в групата и недоговаряне на чувствителен ръст на работните заплати.

Вечерта  на участниците във ФС протече под знака на наближаващите Коледни и Новогодишни празници.