В цялата си история НСФЕБ остана вярна на приетите при учредяването й принципи. Стриктното им съблюдаване през годините е в основата на израстването и укрепването на Федерацията като професионално и колегиално сдружение на енергетиците.
Убедени сме, че избрания от нас преди 17 години път на развитие е правилния.
В годините до ІІІ-тия ни Конгрес ние:

1. Ще останем лоялен член на общото ни семейство – Конфедерацията на независимите синдикати в България и ще спомагаме за налагането й като активен участник в обществения и политически живот на страната.

2. Ще работим за това, КНСБ като сдружение на хората на наемния труд да бъде авторитетната институция, с чиито предлагани политики, всички управляващи в България да се съобразяват.

3. Ще работим за синдикалното единение на енергетиците и ще предлагаме единодействие на всички които желаят да формираме общи политики и въздействия.

4. Ще бъдем особено настоятелни към колегите от Националната федерация на енергетиците, които оценяваме като наш естествен и най-близък партньор.

5. Бяхме и ще останем противници на безсмислената приватизация на енергийни дружества, докато след открит обществен дебат не се даде ясна оценка на стореното до сега.

6. Не приемаме и няма да приемем оттеглянето на държавата от отговорностите си в енергетиката и ще настояваме за формиране на ориентирана към бъдещето единна държавна политика в този сектор.

7. Ще настояваме за изготвянето и приемането на Нова енергийна стратегия на РБългария, чрез която от позицията на страна вече член на Европейския съюз:
а/ да се гарантират интересите на потребителите на електрическа и топлинна енергия.
б/ да се защитят интересите на работещите в бранша
в/ да се осигури ясно очертано бъдеще на българската ядрена енергегика, в това число и на вече затворените малки блокове на АЕЦ „Козлодуй”.
г/ да се гарантира енергийната независимост на страната чрез многопланови решения и политики, и прилагане на европейските практики за стимулиране производството на енергия от възобновяеми източници.

8. Ще работим за нова политика по доходите на наемния труд в енергийния сектор, която да гарантира справедливото оценяване и достойно заплащане на добрите работници и специалисти, с оглед запазването им за българската енергетика.

9. Въпреки ограничената приложимост на Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/няма да се колебаем да създаваме практики и прилагаме допустимите от Закона ефективни въздействия.

10. Ще се борим за изготвянето и приемането на цялостен нов ЗУКТС, който да предостави демократични права на енергетиците.

11. За популяризиране на нашите професионални и граждански позиции, ще активираме работата си с националните и регионални медии, и структурите на гражданското общество в РБългария.

12. Без да накърняваме принципната политическа независимост на НСФЕБ ще работим за реализирането на нашите програмни цели и задачи, и за обезпечаване защитата на интересите на енергетиците, като проучваме възможностите за съвместна работа с всички политически сили или отделни политически дейци за изготвянето на нови нормативни актове или формирането на конкретни политики.

София, 12 април 2007 год. ІІ Конгрес на НСФЕБ-КНСБ