На  25 октомври 2012г. от 11.00 ч. в Централата на НСФЕБ бе проведено  заседание на ИК.

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Информация на председателя на НСФЕБ за състоянието на социалния диалог в бранша

– Съдоклади на представителите на големите дружества в бранша

2. Определяне представители на НСФЕБ в консултативните комитети – помощни органи на КС на КНСБ

3. Организация за провеждане на Федералния съвет на НСФЕБ на 14.12.2012 год.

–         Дневен ред

–         Обучение

– Приоритети на КНСБ

– Тактика на водене на преговори

– Необходимост от работа по секторни групи

–         Регистрация и настаняване на делегатите

–         Разпределение на заявените от СО рекламни материали

4. Рекламна кампания на НСФЕБ – избор на рекламни материали

5. Обсъждане на вариант за изпълнение решението на Федералния съвет на НСФЕБ от 22.-06.2012 год. за закупуване на нов автомобил

6. Презентация на ПОК Доверие и обсъждане на съвместна дейност – 14,30 ч.

7. Представяне на предложение за застраховка „Живот и рента” на СиВЗК, за сметка на данъчното облекчение в месеца – 15,30 ч.

8. Организационни въпроси

– Провеждане на събрания за избор на представители на НСФЕБ в ЧЕЗ

9. Други

– Обсъждане по-нататъшните действия за работа по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – схема „На път“.

След направените доклади и обсъждания по   Дневния ред, бяха взети следните Р Е Ш Е Н И Я:

 1. ИК определя за представители на НСФЕБ в консултативните комитети – помощни органи на КС на КНСБ:
 • Инж.Божидар Митев – председател на НСФЕБ, за комисията по организационно и финансово развитие, координация и комуникация;
 • Инж.Милена Анева – зам.председател на НСФЕБ и председател на Топлофикация София, за комисията по икономическа и подоходна политика;
 • Инж.Методи Ризов- член на ИК и председател на СО при ТЕЦ Бобов дол, за комисията по социална защита, безопасност и здраве при работа;
 • Стойчо Кръстев – юрисконсулт на НСФЕБ, за комисията по Правна закрила на труда и КТД;
 • Росица Соколова – зам.председател на НСФЕБ и председател на СО при ЕВН Център за услуги, за комисията по Обучения, проекти и международно сътрудничество;
 • Инж.Цветелина Панбукчиян – координатор на младежка мрежа „Младежки форум 21 век“в НСФЕБ-КНСБ и член на СО при Енерго про – гр.Варна, за комисията по младежката политика и работнически спорт;
 • Силвия Прангова – член на ИК и председател на СО при ЕСО МЕР Благоевград, за комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата ;
 1. Одобрява предложенията по организацията и Дневния ред на Федералния съвет, който ще се проведе на 14 декември 2012 год. в хотел „Самоков„ – к.к.”Боровец”.
 • В срок до 10 ноември 2012 год. председателите на СО да изпратят в Централата поименни заявки за участие във Федералния съвет;
 • Да се организира автобус, за извозване  на участниците във ФС на 13 и 15 декември 2012 год. от София до Боровец и обратно;
 1. Да се организира рекламна кампания
 2. Определя вида на рекламните материали, като:
 • се възложат поръчки за печат и доставка на рекламните материали;
 • се изпратят на председателите на СО, писмо и бланка за заявка, която след разчитане на необходимите количества по видове в срок до  10 ноември 2012 год., бъде изпратена в Централата на Федерацията;
 • Да се предложи на СО рекламните материали да се изпратят по куриер, за тяхна сметка;
 1. В изпълнение Решението на ФС на НСФЕБ от 22.06.2012 год., да се закупи нов автомобил Тойота – RAV 4, като за целта се подпише договор за лизинг с „СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ” .
 2. Да се разгърне съвместна дейност с ПОК „Доверие” ,за която на ФС бъде изнесена презентация от представител на компанията.
 3. На ФС да се направи представяне на предложението за застраховка „Живот и рента” на СиВЗК, за сметка на данъчно облекчение в месечната заплата.
 4. На 16 ноември 2012 год., от 11,00 ч. в залата на 11 ет.  на КНСБ,  да се проведе отчетно-изборно събрание с делегати излъчени от    регионалните синдикални организации на НСФЕБ от ЧЕЗ Разпределение България  в София област, Плевен, Ловеч, Видин, Враца и Монтана. Нормата на представителство да бъде уточнена допълнително.