Младежката мрежа „Младежки форум 21 век” в НСФЕБ-КНСБ е учредена на 5 октомври 2012 год. Към дата на учредяването мрежата има 41 члена, които са младежи до 35 год. – членове на синдикалните организации към  Федерацията. Ръководството на младежката организация се осъществява от координатор и двама заместници.

Основната й цел е да представлява, защитава и развива интересите и потребностите на младите хора; Развиване на инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните човешки и граждански права; подобряване качеството на живот на младите хора и борба срещу асоциалните явления в обществото; Изграждане на информирана и образована младеж, съпричастна към проблемите на съвременния обществено-политически и културен живот в България; Насърчаване и развитие на доброволческото, гражданската активност и гражданската отговорност сред младежта, формиране на активна гражданска позиция и развитие на дейности и инициативи, насочени към социално включване на младите хора в обществото и активното им участие в процесите на вземане на решения в страната; Развитие на формалното и неформалното образование и обучение; организиране и пълноценно използване на свободното време на младите хора за придобиване на полезни знания, умения и навици; Да отговаря на интересите и потребностите на младите хора в сферата на новите технологии, културата, спорта и екологията; Насърчаване на толерантността, солидарността и равнопоставеността между половете сред младото поколение; Насърчаване и подпомагане предоставянето на услуги за интеграция на уязвимите младежки групи от обществото, в т.ч. безработни лица, студенти и ученици, етнически малцинства, хора в увреждания и др.; Провеждане на активен и ефективен структурен диалог в сферата на младежката политика; Изграждане на устойчиви механизми за диалог с държавната администрация за съхранение, развитие и инвестиции в младежта като социален капитал; Повишаване квалификацията на членовете на сдружението чрез организиране и участие в обучителни курсове и дискусионни форуми;

Всеки член е длъжен: да взема участие в национални и международни форуми, които Сдружението организира или е поканено да участва;  да участва в разработването и реализирането на програми, проекти и дейности, свързани с целите на Сдружението към КНСБ.