Днес, 26 октомври 2011 год. се проведоха  поредните преговори за сключване на нов БКТД. От страна на работодателите в бранша взеха участие: председателя на УС на ББКЕ г-н Димитър Шевиков и работна група излъчена от Управителния Съвет, в която са включени директорите на човешки ресурси в големите енергийни днружества. От страна на синдикатите  участваха: инж.Божидар Митев-председател на НСФЕБ-КНСБ и гл.юрисконсулт  Стойчо Кръстев, както и председателите на браншовите федерации. Представителите на синдикатите бяха принудени да прекратят преговорите и да ги напуснат. До това си действие, те пристъпиха, поради крайно некоректното отношение на работодателите и по специално на представителя на НЕК ЕАД, които отправиха ново противоречащо на постигнатите до сега договорености предложение, за ревизия на приети вече норми прилагани традиционно в бранша. Чашата преля, след като от работодателите бе поискано да се преразгледа и отхвърли възможността за събирането на чл.внос по ведомост, отдавна уредено с предишни БКТД. Работодателите необосновано настояваха да отпаднат текстове свързани със защита на работещите при уволнение, драстично намаляване на средствата за социални разходи и текстове свързани със задълженията им, касаещи условията на труд. Председателите на браншовите федерации оценяват, че работната група в лицето на представителите на работодателите е изчерпала своите възможности да взима адекватни на добрият социален диалог решения. Поради това, представиштелите на сдиндикатите напускайки преговорите, заявиха че ще ги продължат единствено с лицата представляващи работодателите, които имат пълна власт да вземат съответните решения.