По искане на КНСБ на 9 май се проведе среща на президента на КНСБ Пламен Димитров с министър-председателя Бойко Борисов по проблемите в енергетиката, в частност в „Брикел” ЕАД и за бъдещата приватизация на

„Булгартабак-Холдинг” ЕАД, както и във връзка със започващата от утре мисия на Международния валутен фонд у нас. Министър-председателят Бойко Борисов прие предложението на КНСБ да организира работна среща в Министерски съвет с участието на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, министъра на икономиката енергетиката и туризма Трайчо Трайков и представители на КНСБ и КТ „Подкрепа” за бъдещето на енергетиката в България – която среща да се проведе на 25 май от 11.30 ч. Синдикалните председатели на КНСБ в сектора и в „Брикел” ЕАД получиха личната подкрепа и гаранции на министър-председателя Борисов за подготовка и подписване на Споразумение със собствениците и мениджърския екип на дружеството за недопускане на съкращения в предприятието, докато трае провеждането на рехабилитация, ремонтни дейности и получаването на комплексно разрешително за работа от МОСВ (министерство на околната среда и водите). Това Споразумение трябва да включва и ангажименти за това как в следващите седмици работещите в дружеството ще ползват отпуски и ще участват във възстановителните, ремонтни и рехабилитационни дейности.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров аргументира пред министър-председателя Бойко Борисов значимостта на социалните искания на

Конфедерацията, предоставени на Агенцията по приватизация, във връзка със започващата от утре процедура за приватизация на „Булгартабак-Холдинг” ЕАД:
– Запазване предмета на дейност на действащите дружества за срок от 10 години
– Гарантиране запазването на числеността на персонала на нивото от 2010 г. в дружествата – за срок от 3 години
– Намаляването на числеността да се допуска само по повод пенсиониране и естествено текучество
– Да се поддържат разходи за труд в дружествата за всяка една от следващите три години, най-малко на равнището от последната година преди приватизация на съответното дружество. В разходите за труд да не се включват тези за финансиране на програми за доброволно напускане, както и обезщетенията по КТД.
– АП се задължава да осигури изпълнението от страна на купувача на дружествата на вече действащите браншови КТД и КТД, по които предприятията са страна към датата на подписването на приватизационната сделка. Открита е процедура по изготвяне и подписване на анекс към БКТД в групата „Булгартабак”.
В случай на неизпълнение на горепосочените задължение неустойката, която купувачът ще дължи – ще бъде в размер на 200 000 евро годишно.

Премиерът Борисов пое ангажимент тези социални искания да станат ексклузивна и неразделна част от проектодоговора за приватизация и да не подлежат на предоговаряне с кандидат-купувачите.
Синдикалният лидер Димитров и премиерът Борисов обсъдиха предстоящите срещи на правителство, работодатели и синдикати с мисията на МВФ в България (която започва от утре), по време на която освен рутинните консултации, ще се потърси и целенасочен диалог със социалните партньори за изработването на конкретни национални препоръки и мерки за стимулиране на икономиката за създаване на нови и качествени работни места, при запазване на фискалната стабилност на страната. България е една от 10-те пилотни държави в света и единствена в Европа, която ще участва в проект на МВФ, МКП и МОТ, чрез който се търсят работещи решения за възстановяване на глобалната икономика.