Независима синдикална федерация на енергетиците в България /НСФЕБ/ е учредена на Конференция на 21 април 1990 год. Към 31 декември 2010 год. Федерацията има 6 323 синдикални членове. НСФЕБ има 100 синдикални организации в следните дейности:

  • Атомна енергетика
  • Енергопроизводство;
  • НЕК ЕАД
  • Електроразпределение и продажба на ел.енергия;
  • Топлофикация;
  • Строително-ремонтна и инвестиционна дейност.

Конгресът е висшия ръководен орган на НСФЕБ, който се свиква на пет години. Ръководен орган на Федерацията в рамките на мандата е Федералния съвет. В неговият състав влизат: председателят, заместник председателите, членовете на ИК и председателите на основните членове на Федерацията. Оперативното ръководство се осъществява от Изпълнителния комитет. Финансовото и организационното състояние на НСФЕБ се контролира от Централна контролна комисия /ЦКК/ в състав от 5 членове. НСФЕБ е самостоятелно юридическо лице регистрирано с ФД № 1532/1993 в Софийски градски съд като синдикална организация с нестопанска цел . НСФЕБ е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ от нейното учредяване през 1990 год. НСФЕБ е член на Европейска федерация на профсъюзите на обществените услуги /ЕПСУ/ със седалище в Брюксел от месец декември 2004 год. От същата година Федерацията членува и в Световна организация на работещите в публичните услуги /PSI/ със седалище Женева. В международната си дейност НСФЕБ подържа контакти и получава солидарна подкрепа от синдикатите членуващи както в ЕПСУ, така и в PSI.