Централната контролна комисия (ЦКК) е орган за цялостен контрол на финансовата дейност на федерацията. Състава на ЦКК се избира на конгреса на НСФЕБ.
ЦКК се формира и осъществява своите правомощия в съответствие с чл.чл. 48, 49, 50 и 51 от Устава на НСФЕБ.

ЦКК на НСФЕБ – състав:


Председател

Наталия Найденова Ангелова
Nataly-a@mail.bg
Телефони за връзка:
+359/878 853 826


Образование:
висше- Технически университет със специалност „Електрически централи, мрежи и системи”
Ползва езици: френски, руски и английски
Трудова дейност:
От1996 год. започва работа , а от 1998 год. е в енергетиката – МЕР Видин, а от 2005 год. преминава към ИОЕЕЕК – НЕК ЕАД, където работи като „аналитик база данни”.
На ІІ-я Конгрес на НСФЕБ е избрана за член на ЦКК.


Член на ЦКК на НСФЕБ

Петко Нейчев Петков – Председател на Синдикална организация на НСФЕБ при ЧЕЗ Електроразпределение – Плевен
pnp@abv.bg
Телефони за връзка:
+359/885 200 220


Образование:
висше – Технически университет – специалност „Електрически машини и апарати”
Ползвани езици: руски и английски
Трудова дейност:
От 1977 год. работи в Електроразпределение Плевен. Изпълнява длъжността „инженер енергиен диспечер”. От 2000 година е председател на синдикалната организация при ЕРП Плевен, а на ІІ-я Конгрес на НСФЕБ е избран за член на ЦКК.


Член на ЦКК на НСФЕБ

Здравко Младенов Младенов
zdravko_mladenov@abv.bg
Телефони за връзка:
+359/888 799 207


Образование:
висше – ВМЕИ „В.И.Ленин” -специалност „Промишлена топлотехника”.
Ползвани езици: руски и английски
Трудова дейност:
От 1992 год. работи в ТЕЦ „Бобов дол”, като инженер топлоенергетик.
Член е на НСФЕБ от -1992. На І-я Конгрес на Федерацията е избран за член на ЦКК.


Член на ЦКК на НСФЕБ

Мария Павлова Матеева
mateeva1960@abv.bg
Телефони за връзка:
+359/895 614 922


Образование:
средно специално
Ползва езици: руски 
Трудова дейност:
От 1978 год. започва работа , а от 1999 год. е в енергетиката – Топлофикация София – ТР Люлин,  където работи като „оператор помпена станция”. От 2001 год. е член на НСФЕБ. 2011 год. е избрана за секретар на синдикалната организация, а от 2016 е председател на организацията.
На ІV-я Конгрес на НСФЕБ е избрана за член на ЦКК.