Председателят на НСФЕБ осъществява следните основни правомощия:

  • Представлява синдикалната организация (синдиката).
  • Свиква синдикалния комитет и ръководи неговите заседания.
  • Организира работата на синдикалния комитет и контролира изпълнението на взетите решения.
  • Води преговорите по колективното трудово договаряне, споразуменията и социалното партньорство.
  • Представлява синдикалната организация в случай на членство в браншови синдикат.
  • Носи отговорност за организационното състояние на синдикалната организация (синдиката), документацията и текущата отчетност на финансовата дейност.


Председател

инж. Божидар Митев
nsfeb@abv.bg
Телефони за връзка:
+359/888 666 681
+359 2/40 10 535
fax:+359 2/9818761


Образование
– висше – ТУ София – специалност „Топлоенергетика”
Ползвани езици – руски, немски и английски
Трудова дейност:
Топлофикация – от 01.11.1973 год. до 02.07.2000 год.
НСФЕБ – от 22.12.1990 г. до 02.07.2000 год. – нещатен председател
НСФЕБ –от 03.07.2000  год. – щатен председател


Заместник Председател

Росица СоколоваЕлектро-разпределение
sokolova.nsfeb@gmail.com
Телефони за връзка:
+359/882 833 240
+359/882 533 665


Образование
– висше – българска филология, връзка с обществеността в Югозападен университет и специализирала право и бизнес администрация в УННС.
Ползвани езици – руски и английски
Трудова дейност:
Електроразпределение „Кърджали” – от /08/ месец август 1989 год., а сега в „ЕВН България Електроразпределение” АД и работи като търговски агент в отдел Снабдяване материално стопанство.
От 2001 год. е председател на синдикалната организация. На Първия конгрес на НСФЕБ е избрана за член на ИК, а на ІІ конгрес – за зам.председател на НСФЕБ. От 2010 г. е избрана за член на ИК на КНСБ.


Заместник Председател

Милена Аневаотговотник Топлофикация и стачен комитет
m_ane@abv.bg
Телефони за връзка:
+359/888 347 250


Образование
– висше – Технически университет, специалност „Магистър електрически централи,мрежи и системи”.
Ползвани езици: руски и английски
Трудова дейност:
От 1990 год.работи в ТР „София”, като н-к смяна електро цех. Председател на синдикалната организация е до 29 05 2007 год., а след това е зам. Председател. На ІІ-я редовен Конгрес на НСФЕБ е избрана за член на ИК на Федерацията, а от 2010 год. е зам.председател на НСФЕБ и член на КС на КНСБ. Член е на стачния комитет на КНСБ.

 

 

888 347 250