НСФЕБ е основен член на КНСБ

Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/


НСФЕБ е член на EPSU

Европейска федерация на профсъюзите на обществените услуги /EPSU/ – Брюксел


НСФЕБ е член на PSI

Световна организация на работещите в публичните услуги /PSI/ – Женева

 

Синдикат на българските учители (СБУ)
Независим учителски синдикат (НУС)
Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” (НБС „ВОН”)
Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО)
Федерация на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ)
Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ)
Синдикат на железничарите в България (СЖБ)
Синдикат на автотранспортните работници в България (САРБ)
Моряшки синдикат
Национален браншов синдикат „Водоснабдител” (НБС „Водоснабдител”)
Национална федерация на енергетиците (НФЕ)
Независима синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ)
Федерация на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ)
Синдикална федерация на съобщенията (СФС)
Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП)
Федерация на независимите синдикални организации от българската армия (ФНСОБА)
Национална федерация „Метал-електро” (НФ „Метал-електро”)
Синдикална федерация на организациите от електрониката, машиностроенето и информатиката (СФОЕМИ)
Синдикат „Корабостроител” – Варна
Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГДП)
Федерация на независимите федерации от земеделието (ФНСЗ)
Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите (НСФТКТУ)
Независима синдикална федерация на кооперативните организации (НСФКО)
Синдикат на туризма в България (СТБ)
Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС)
Синдикална федерация „Металици” (СФ „Металици”)
Национална федерация на труда „Химия и индустрия” (НФТ „Химия и индустрия”)
Национален банков синдикат (НБС)
Национален синдикат на икономистите и одиторите в България (НСИОБ)
Федерация на независимите синдикални организации от хранителната промишленост (ФНСОХП)
Синдикат „Бира, храни и напитки” (СБХН)
Независим синдикат на тютюноработниците (НСТ)
Федерация на синдикатите от военно-промишления комплекс (ФСВПК)
Независима синдикална федерация „Култура” (НСФ „Култура”)
Съюз на българските музикални и танцови дейци (СБМТД)
Национален радио-телевизионен синдикат (НРТС)