Устав – НСФЕБ:

Член 32: Висш орган на НСФЕБ е Конгресът. Той се провежда веднъж на пет години.

Член 33: Конгресът на федерацията:

  • Приема отчетите на председателя на федерацията и председателя на ЦКК.
  • Обсъжда и приема основните насоки и програмните документи на федерацията.
  • Избира: председател на НСФЕБ, председател и членове на ЦКК.
  • Взема решение за преобразуване или за преустановяване на дейността на федерацията.Отменя решения на другите органи на Федерацията, които противоречат на закона, устава или други нормативни актове.
  • Приема, допълва и променя Устава на НСФЕБ.