През всичките 22 години НСФЕБ остана вярна на приетите при учредяването си принципи, стриктното съблюдаване на които е в основата на израстването и укрепването на Федерацията като професионално и колегиално сдружение на енергетиците.

В годините до IV Конгрес на НСФЕБ ние:

1. Ще останем лоялен член на общото ни семейство КНСБ и ще спомагаме за налагането й като активен участник в обществения и политически живот на страната.

2. Ще работим за това, КНСБ като сдружение на хората на наемния труд да бъде авторитетната институция, с чиито предлагани политики да се съобразяват всички управляващи в България.

3. Ще организираме дейността си в партньорство с федерациите –основни членове на КНСБ и нейните регионални структури.

 

4. Ще работим за синдикалното единение на енергетиците, в това число и колегите от Национална федерация на енергетиците, и ще предлагаме единодействие на всички, които желаят да формираме общи политики и въздействия.

5. Ще мултиплицираме в конкретни решения вече работещи европейски модели, които да послужат за обединяване на енергетиците, а защо не и на групи федерации в КНСБ.

6. Заедно с КНСБ и европейските синдикати ще се борим за запазване и затвърждаване ролята на колективното договаряне на всички нива.

7. Ще разширяваме и по-ефективно ще използваме възможностите на транснационалното сътрудничество за прилагането на основните трудови стандарти за представителство и защита на интересите на българските енергетици, включително чрез интеррегионални синдикални съвети, сключването на двустранни споразумения и създаване на общи информационни центрове със синдикатите от

други страни .

8. Ще информираме основните си членове за същността на рамковите споразумения между социалните партньори, на Европейско ниво.

9. Ще останем в готовност да споделим европейски опит и практика – работа по проекти, екипи, програми.

10. Ще работим за очертаване на ясен облик на не вписващата се в традиционните профсъюзни стандарти НСФЕБ. Силата на федерацията ще бъде в конкретните действия.

11. Ще останем верни на директния подход в действията си и недвусмисленото формулиране на мнения и позиции, и отстояването им пред работодателите и управляващите. НСФЕБ ще продължи да бъде изразител не само на нагласите и интересите на енергетиците, а и на преобладаваща част от българската общественост

12. Ще работим по стратегията за безопасните условия на труд и няма да спираме да изискваме спазването на нормативната уредба.

13. Ще работим за основната си цел – разгръщането на социалното партньорство на всички нива и задълбочаването на диалога с гражданското общество.

14. Ще продължим да работим за нова политика по доходите на наемния труд в енергийния сектор, която да гарантира справедливото оценяване и достойно заплащане на добрите работници и специалисти, с оглед запазването им за българската енергетика.

15. За да реализираме поставените цели, НСФЕБ ще разширява възможностите си за влияние, чрез съществуващите си структури и организации по места, но и чрез изграждането на нови .Федерацията ще търси и нови начини за общуване и публично представяне на оценките и политиките си по значими обществени въпроси.

16. Ще привличаме новопостъпилите работници в нашите структури, като коректно ги информираме за «синдикалните ни иновации», действия и политики.

17. Ще разширяваме обхвата на членство и представителство на интереси в малките и микро-предприятия в сектора.

18. Ще увеличаваме плътността на синдиката и ще подобряваме представителството на интересите на синдикалните ни членове в многонационалните компании и други компании с чуждестранна

собственост.

19. Въпреки затруднената приложимост на Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/ няма да се колебаем да създаваме практики и прилагаме допустимите от Закона ефективни въздействия. Ще настояваме за изготвяне и приемане на цялостен нов ЗУКТС, който да предостави демократични права на енергетиците.

20. Ще насърчаваме работодателите да финансират програми за образование, квалификация, кариерно развитие и учене през целия живот.

21. Ще способстваме за създаване и утвърждаване на реални представи в обществото за българската енергетика и труда на енергетиците, чрез изготвяне на актуални оценки на процесите в сектора, отношенията с работодателите, държавата и регулатора, като я сравняваме с добрите европейски практики.

22. За популяризиране на нашите професионални и граждански позиции, ще активираме работата си с националните и регионални медии и структурите на гражданското общество в Р България.

23. Ще изискваме, както и до сега, от всички управляващи държавническо отношение към бранша. На база на изготвените анализи и оценки представени пред обществеността, ще привличаме партньори и съмишленици сред национално отговорния бизнес, синдикати, партийни и граждански организации за търсене на конкретни отговори и ангажименти от управляващите.

24. Ще провокираме диалог по казуси, свързани с бита на българина и потреблението на електро и топло енергия. Като специалисти ние сме готови да работим съвместно с експерти и с гражданските движения за постигане на справедливи и социално-приемливи цени на предлаганите енергийни ресурси.

25. Ще участваме в диалог с работодателите и правителството в разработването и провеждането на политики и действия, свързани с устойчивото развитие, развитието на зелена икономика и екологията на всички нива.

26. Не приемаме и няма да приемем оттеглянето на държавата от отговорностите си в енергетиката и ще настояваме за формиране на ориентирана към бъдещето ясна държавна политика в този сектор.

27. Ще продължим да развиваме активно сътрудничество с всички демократични партии, коалиции и институции с оглед предизвикването и поддържането на широк обществен дебат по всички важни икономически и социални проблеми. Приоритетно ще работим за стриктно спазване на българското законодателство и съобразяването му с европейските норми.

28. Без да накърняваме принципната политическа независимост на НСФЕБ ще работим за реализирането на нашите програмни цели и задачи, и за обезпечаване защитата на интересите на енергетиците, като проучваме възможностите за съвместна работа с всички политически сили или отделни политически дейци за изготвянето на нови нормативни актове, или формирането на конкретни политики.

София, 26 април 2012 година, III Конгрес на НСФЕБ – КНСБ