Независима синдикална федерация на енергетиците в България

София 1000, Пл.”Македония” № 1, Етаж V , стая № 2
Тел: +359 2/40 10 535, Тел:/факс: +359 2/981 87 61
Site: http://www.nsfeb.org, E-mail: nsfeb@abv.bg